POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi.

Prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul www.protelco.ro, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”). Vă recomandăm să lecturați cu atenție prezenta Politică de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal, pentru a înțelege modul în care vor fi tratate datele dumneavoastră cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de PROTELCO S.A. se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

"Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în GDPR "persoana vizată"). În această categorie intră de exemplu numele și prenumele dumneavoastră, adresa de domiciliu sau de reședință, adresa de e-mail, numărul de telefon, documentele cuprinse în actele de identitate, în documentele de studii și orice alte informații care vă fac identificabil.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

"Operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operatorul de date cu caracter personal este S.C. PROTELCO S.A.

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR (DPO)

S.C. PROTELCO S.A., în calitate de operator, a desemnat o persoană în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor (denumită în continuare “DPO”). Aceasta are obligația de a verifica respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către operator și de a reprezenta operatorul în relația cu persoanele vizate și cu Autoritatea de supraveghere. DPO poate fi contactat la adresa de e-mail dataprotection@protelco.ro, adresa de corespondență fiind Câmpina, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 43 D, județ Prahova, cod poștal 105600, telefon. 0731131621.

CE DATE PRELUCRĂM

S.C. PROTELCO S.A. colectează și prelucrează date personale ale persoanelor fizice care permit identificarea acestora, în funcție de specificul activităților desfășurate de Societate, cum ar fi: nume și prenume, adresă de domiciliu și/sau de reședință, număr de telefon, adresa de poştă electronică, datele cuprinse în documentele de identitate și în cele de studii, după caz. Acestea sunt necesare pentru a desfășura activitățile prevăzute în contractele încheiate cu partenerii noștri.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

S.C. PROTELCO S.A. se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal, prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt: adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt procesate în mod corect, legal și transparent, sunt colectate în scopuri specificate, explicite și legitime, sunt corecte și actualizate, păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării, procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de S.C. PROTELCO S.A. în scopul:

1. Încheierii și executării contractelor - Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. La solicitarea dumneavoastră, pentru a vă putea transmite ofertele și produsele noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin, în baza consimțământului dumneavoastră.

2. Îndeplinirii unor obligații legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date cu caracter personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale, precum și de către acte normative care reglementează condițiile de participare la licitații.

PROCESAREA DATELOR PERSONALE DIN FORMULARUL DE CONTACT ONLINE

S.C. PROTELCO S.A. va prelucra datele personale pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact existentă pe site, respectiv nume, prenume și adresă de e-mail, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.protelco.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile GDPR și PROTELCO S.A.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului nostru, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care PROTELCO S.A. colaborează.

S.C. PROTELCO S.A. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră, de către entitățile menționate mai sus.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru PROTELCO S.A. de a proceda în acest mod.

PROTELCO S.A. se obligă să nu prelucreze în alt scop datele cu caracter personal furnizate, decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului www.protelco.ro vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru PROTELCO S.A. de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care PROTELCO S.A. colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai PROTELCO S.A..

Terţii care ar avea acces la date sunt: partenerii noștri de afaceri, pentru care S.C. PROTELCO S.A. desfășoară activități contractuale, colaboratorii și furnizorii de servicii.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

S.C. PROTELCO S.A. poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Astfel, păstrăm aceste date numai până la soluționarea solicitării dumneavoastră, sau după caz, până la expirarea perioadei de garanție a produselor cumpărate de la noi, respectiv până la finalizarea contractelor cu partenerii. În unele sitatuații, păstrăm datele personale o perioadă de timp impusă de lege.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care PROTELCO S.A. le prelucrează, astfel:

1. Dreptul de acces la datele prelucrare - Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxa. Daca veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

2. Dreptul la rectificarea datelor - Aveți dreptul să cereți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie rectificate dacă sunt inexacte sau nu mai sunt de actualitate și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.

3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim nevoiți să păstrăm datele dumneavoastră, din motive legale sau juridice.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării - Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice, prevăzute de GDPR și anume:

- exactitatea datelor este contestată de dumneavoastră, pentru o perioadă care permite operatorului (adică PROTELCO S.A.) să verifice corectitudinea acestora;

- prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor și solicitați restricția de utilizare a acestora;

- operatorul (adică PROTELCO S.A.) nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

- persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții ale procesării bazate pe motive legitime din partea operatorului (PROTELCO S.A.) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (PROTELCO S.A.) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

5. Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o altă bază de date. Acest lucru se aplică numai datelor pe care ni le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

6. Dreptul la opoziție - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră, atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim. În acest caz, operatorul (adică PROTELCO S.A.) nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate (adică dumneavoastră) sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

7. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului de către dumneavoastră nu afectează legalitatea prelucrării de către noi, pe baza consimțământului dat de dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă - Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P)

10. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră, atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care PROTELCO S.A. le prelucrează, prin adresarea unei simple solicitări la dresa de e-mail dataprotection@protelco.ro, către DPO-ul nostru. Într-o astfel de situație este posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție.

2. Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă.

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În funcție de context, este posibil să ne găsim în situația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date, cu respectarea Regulamentului mai sus amintit, în virtutea respectării clauzelor contractuale.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

S.C. PROTELCO S.A. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, a utilizarii necorespunzătoare sau a divulgării, a modificării neautorizate, a distrugere sau pierderii accidentale.

Toți angajații și colaboratorii PROTELCO S.A., precum și orice parte terță care acționează în numele și pe seama PROTELCO S.A. sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră potrivit cerințelor GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă aducem la cunoștință că prezenta Politică de confidențialitate, poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului www.protelco.ro.

Ultima actualizare: 25.07.2018